W-knižnica Váš zdroj informácií

gastritida u zvierat - dieteticke rady

Animal gastritis – dietetic advice

First of all, it should be noted that treatment of chronic, but also acute gastritis belongs to the hands of a veterinarian who provides treatment based on rigorous examination.

But what can we do extra for our pet?

If we know that the animal zjedlo something that could cause a dietary defect, acute gastritis, it is advisable to consistently adhere to a one-day diet where we serve only liquids. What follows? Diet consisting of a nonirritant diet and in the administration of small doses of food (doses gradually increasing) the dietary regimen should take approximately 5 days. For this time you get to the original amount of diet.

The food must be well crushed and cooked, preferably not dry.

Recommended diet

 • Cooked chicken with rice (without spices and flavourings)
 • Cooked fish with rice (without spices)
 • To add vegetables to the diet, combine cooked poultry or fish with boiled carrots, cauliflower

Recommended Food

 • Everything that can cause stomach irritation or bowels. vegetables, spices, offal, fatty meat are not recommended. Very inappropriate is feeding a diet which can increase the acidity of the stomach.
 • Cold and very hot meals
 • Salting, spices, flavourings

If diarrhea or sparse stools persist, we may add Nature + DIGESTIVE CARE 100g powder or Smecta or activated charcoal to the diet.

Very careful you must be in the case of puppies/kittens and seniornych animals. In these cases, there may be a dehydration that can very much complicate the overall situation. If vomiting or diarrhoea úporná, accompanied by other symptoms, or lasts longer than 1-2 days, seek an urgent veterinarian!

Manufacturer and Trade mark holder:

Broadreach Nature +, Portelet, High Street, Croydon, Royston, Hertfordshire SG8 0DR Tel: 01223 855857 Mob: 07947676397 Web page: www.broadreachnatureplus.co

Exclusive representation:

Via-Sonnet s.r.o., Mill 280, 925 22 large Úľany, Slovakia www.w2go.eu, sales@w2go.eu

Author: Mgr. Viera Staviarska
Sources: Data in file

gastritida u zvierat - dieteticke rady

Gastritída u zvierat – dietetické rady

V prvom rade je potrebné upozorniť, že liečba chronickej, ale aj akútnej gastritídy patrí do rúk veterinára, ktorý stanovuje liečbu na základe dôsledného vyšetrenia.

Čo však môžeme urobiť naviac pre naše domáce zvieratko?

Ak vieme, že zviera zjedlo niečo, čo mohlo spôsobiť dietetickú chybu, akútnu gastritídu, je vhodné dôsledne dodržať jednodňovú diétu, pri ktorej podávame iba tekutiny. Čo nasleduje? Diéta zložená s nedráždivej stravy a v podávaní malých dávok jedla ( dávky postupne zvyšujeme) Diétny režim by mal trvať približne 5 dní. Za túto dobu sa dostanete k pôvodnému množstvu stravy.

Potrava musí byť dobre rozdrvená a varená, pokiaľ možno nie suchá.

Odporúčaná strava

 • Uvarené kurča s ryžou (bez korenín a dochucovadla)
 • Varená ryba s ryžou (bez korenín)
 • Ak chcete pridávať do stravy zeleninu, kombinujte varenú hydinu alebo rybu s varenou mrkvou, karfiolom

Neodporúčaná strava

 • Všetko, čo môže spôsobovať podráždenie žalúdka, alebo čriev. Neodporúča sa ani zelenina, koreniny, vnútornosti, mastné mäso. Veľmi nevhodné je kŕmenie stravou ktorá môže zvýšiť prekyslenie žalúdka.
 • Studené a veľmi teplé jedlá
 • Solenie, korenie, dochucovadlá

Ak pretrváva hnačka alebo riedka stolica, môžeme do stravy pridať Nature+ DIGESTIVE CARE 100g prášok alebo Smectu, prípadne aktívne uhlie.

Veľmi opatrnými musíte byť v prípade šteniat/mačiat a seniornych zvierat. V týchto prípadoch môže dôjsť skôr k dehydratácii, ktorá môže veľmi skomplikovať celkovú situáciu. Ak je zvracanie či hnačka úporná, sprevádzaná ďalšími príznakmi, alebo trvá dlhšie ako 1-2 dni, vyhľadajte urýchlene veterinára!

Výrobca a držiteľ ochrannej známky:

Broadreach Nature +, Portelet, High Street, Croydon, Royston, Hertfordshire SG8 0DR Tel: 01223 855857 Mob: 07947676397 Webová stránka: www.broadreachnatureplus.co

Výhradné zastúpenie:

Via-Sonet s.r.o, Mlynská 280, 925 22 Veľké Úľany, Slovensko www.w2go.eu, sales@w2go.eu   

Autor: Mgr. Viera Staviarska
Zdroje: data in file