Všeobecné obchodné podmienky

  1. Rozsah pôsobenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) platia pre všetky objednávky a doručenia medzi Via Sonet s.r.o. Mlynská 280, 925 22 Veľké Úľany, Slovensko a jej zákazníkmi na online-shope www.w2go.eu. (ďalej w2go)

  1. Proces objednávania, uzatvorenie zmluvy, obmedzenie predávaného množstva
  1. Proces objednávania
  • W2go ponúka zákazníkovi produkty pre domáce zvieratá a majiteľov zvierat. Po kliknutí na produkt alebo označenie produktu sa zákazníkovi zobrazí stránka s popisom produktu; u niektorých produktov je na výber viacero variantov: napríklad rôzne veľkosti alebo príchute. Pre zvolenie produktu zadá zákazník želané množstvo a klikne na symbol nákupného košíka.
  • Po vložení všetkých želaných produktov do košíka zákazník klikne na “Nákupný košík“ zobrazený v pravom hornom rohu a následne sa mu zobrazí prehľad všetkých vybraných produktov. Tu môže zákazník obsah svojho košíka zmeniť.
  • Ak chce zákazník nákup ukončiť, klikne na “K objednávke/pokladni“. Registrovaní zákazníci tu môžu zadať svoje prihlasovacie meno a heslo. Ďalšou možnosťou je registrácia ako nový zákazník alebo nákup bez registrácie. V prípade nákupu bez registrácie musí zákazník na ďalšej strane uviesť svoju adresu a informácie k účtu.
  • V ďalšom kroku sa zákazník dostane k prehľadu objednávky so všetkými vybranými produktmi a s ich cenami (vrátane DPH) ako aj s cenou za poštovné a balné.
  • Zákazník záväzne objedná, ak v poslednom kroku “Prehľad” klikne na ikonu “Objednať”. Tým je objednávka odoslaná.
  1. Uzatvorenie zmluvy

Zobrazený sortiment na stránke slúži ako prehľad, nepredstavuje žiadnu záväznú ponuku na predaj. Zákazník zadá záväznú ponuku k uzatvoreniu nákupnej zmluvy kliknutím na ikonu “Objednať”, a tým ukončí objednávací proces. Zákazník obdrží automatizovaný potvrdzovací e-mail (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie neslúži ako prijatie ponuky. Zmluva so spoločnosťou Via-Sonet s.r.o. je uzatvorená až v okamihu, keď firma akceptuje ponuku zákazníka a zašle zákazníkovi objednané produkty a toto odoslanie potvrdí druhým e-mailom (potvrdenie o odoslaní). To nastáva po pripísaní platby na účet predávajúceho.

  1. Platba

Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom.

Túto platbu môže kupujúci uskutočniť jedným z ponúknutých platobných systémov.

Platba je možná v mene EUR. Pri platení platobnou kartou bude suma stiahnutá z účtu počas jedného týždňa po odoslaní tovaru (akceptujeme Visa, MasterCard, Diners Club karty).

Pri platbe vopred musí byť faktúrovaná čiastka za objednávku prevedená na dole uvedené konto do 7 dní od prijatia potvrdenia o objednávke. Prosíme, berte na vedomie, že prevod peňazí môže trvať 2-4 dni.

Obmedzenie predávaného množstva

Predaj ponúkaného tovaru cez www.w2go.eu je možný len v množstve bežnom pre domácu spotrebu a soukromým/fyzickým osobám.

Veľkoobchodný predaj je možný iba po uzatvorení zmluvy s obchodným subjektom ktorý má oprávenenie na malopredaj a spoločnosťou Via-Sonet s.r.o.

Ceny a poštovné

Ceny

Všetky uvedené ceny na webovon portály w2go zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty (DPH) a k tomu je potrebné pripočítať náklady na poštovné a balné.

Poštovné

Pri objednávke v našom internetovom obchode presahujúcej čiastku 69,- Eur Vám w2go doručí tovar zdarma. Za objednávku, ktorá túto čiastku nepresahuje, bude účtovaná paušálna čiastka za poštovné a balné. Cenník  dopravy na Slovensko a do zahraničia nájdete tu.

Dodanie tovaru

Tovar zakúpeený cez w2go dodávame tovar iba koncovým spotrebiteľom/súkromým osobám.

Dodacia doba trvá, ak to nie je inak označené, 3 až 4 pracovné dni od vyexpedovania, najneskôr do 10 dní. Môže to ovplyvniť veľkosť a komplikovanosť tovaru. V prípade, že nedokáže objednané produkty vyexpedovať, pretože nastali objektívne skutočnosti na strane prevádzkovateľa w2go, može prevádzkovateľ od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade bude w2go zákazníka bezodkladne informovať a v prípade, že to je možné, ponúkne mu porovnateľný produkt. Ak nie je žiadny porovnateľný produkt k dispozícii alebo si zákazník neželá dodanie tohto produktu, vyplatí prevadzkovateľ zákazníkovi bezodkladne všetky dovtedy zaplatené platby.

V rámci EÚ posielame tovar bez colných poplatkov. Aby boli zásielky čo najrýchlejšie a najlepšie doručené, poskytuje prevadzkovateľ w2go všetkým doručovateľským partnerom e-mailovú adresu a telefónne číslo (ak je vyplnené) zákazníkov. Toto sprostredkovanie je nutnou súčasťou zmluvného vzťahu s w2go. V súvislosti s týmto zákazník nemá právo na voľbu alebo odstúpenie. Bližšie informácie k tomu nájdete v tu: Ochrane osobných údajov.

Reklamácie

4. Reklamácie

Reklamačný poriadok sa riadi ustanovením Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. (ďalej len zákon) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len tovar), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho a zodpovednosť za chyby (ďalej len reklamácie).

Tento reklamačný poriadok platí medzi predávajúcim – Via-Sonet s.r.o. prevádzkovateľ e shopu www.w2go.eu  a kupujúcim – zákazníkom internetového obchodu. 

5. Rozsah záruky

Záruka sa nevzťahuje na:
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a/ poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca parvo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b/ predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c/ predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d/ predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f/ predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g/ predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,
h/ škody spôsobené živelnou katastrofou, poveternostnými vplyvmi, mechanickým poškodením, elektrostatickým nábojom,
i/ vady spôsobené neodbornou obsluhou, nedodržaním návodu k obsluhe, podmienok inštalácie a nedostatočnou údržbou.
j/ ak je tovar používaný v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru
k/ v prípade surovín, ktoré sa môžu konzumovať sú tieto krmivá použité-majú menší obsah.

6. Poškodená zásielka pri prevzatí

V prípade, že bol dodaný produkt počas trasportu poškodený, má zákazník podľa možnosti ihneď informovať zákaznícky servis mailom: reklamacie@w2go.eu môžete takto priamo reklamovať u prepravcu  vzniknuté škody. Ak zákazník neoznámi škody vzniknuté prepravou, nemá táto skutočnosť vplyv na jeho právo na reklamáciu vyplývajúcu zo zákona. 
V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má právo tovar reklamovať. Po zistení vady výrobku je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho na emailovej adrese: reklamacie@w2go.euK  reklamácii je nevyhnutné vyplniť tlačivo, ktoré si stiahnite tu.

Tlačivo s dokladom o zaplatení a tovarom zašlite e-mailom na reklamacie@w2go.eu, alebo poštou na adresu: Tall s.r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava.
Vaša reklamácia sa tak dostane  priamo do distribučného skladu, kde posúdia jej závažnosť a budú vás čo najskôr kontaktovať. Reklamácia bude vybavená do 30 dní. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale, čistý, s etiketami a s dokladom o kúpe. Poplatky za doručenie na našu poštovú adresu a späť k Vám, hradí kupujúci. Tovar neposielajte na dobierku – nebude prevzatý.
Prosíme zákazníkov, aby v prípade viditeľného poškodenia zásielky nepreberali balík od prepravcu a nechali ho poslať späť odosielateľovi (teda nám). V takom prípade kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servisV prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru brániacej jeho riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

7. Výhrada vlastníckeho práva

Až do okamihu kompletného zaplatenia ceny zostáva tovar vlastníctvom Via Sonet s.r.o. Pred zmenou vlastníckeho práva nie je dovolené darovanie, odovzdanie záruky, spracovanie ani zmena tovaru bez súhlasu Via Sonet s.r.o.

8. Právo na odstúpenie

Zákazníci, ktorí sú spotrebiteľmi, majú právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Spotrebiteľ je taká fyzická osoba, ktorá uzatvorí právnu zmluvu k účelu, ktorý sa nevzťahuje ani na jej podnikateľskú ani samostne zárobkovú činnosť. Platia nasledujúce pravidlá k právu na odstúpenie a k jeho vylúčeniu. Pri ďalších otázkach k odstúpeniu sa môže zákazník obrátiť na sales@w2go.eu.

Pokyny na odstúpenie od zmluvy
Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. V prípade zmluvy súvisiacej s viacerými kusmi tovaru, ktoré si spotrebiteľ objednal v jednej objednávke, a ktoré sú dodané osobitne, uplynie lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy odo dňa „keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu posledného kusu tovaru z danej objednávky.“
Aby ste mohli uplatniť Vaše právo na odstúpenie, musíte nás (Via Sonet s.r.o.) informovať pomocou jednoznačného prehlásenia na formulári, ktorý si stiahnete tu.

Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete tak urobiť aj e mailom, ktorý bude obsahovať náležitosti, ktoré uvádza aj daný formulár.
Pre zachovanie lehoty na odstúpenie stačí, že oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie odošlete pred vypršaním lehoty na odstúpenie. Formulár na odstúpenie od zmluvy.

9. Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade, že odstúpite od zmluvy, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali za daný tovar, vrátane poštovného (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplynuli z toho, že ste si zvolili iný druh dopravy ako nami odporúčaný najlacnejší štandardný spôsob dopravy), bezodkladne a najneskôr do 14 dní od toho dňa, kedy sme obdržali oznámenie o Vašom odstúpení od zmluvy. Na vyplatenie použijeme ten istý spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej platbe, okrem toho prípadu, že sme s Vami výslovne dohodli niečo iné; v žiadnom prípade Vám nebudú účtované žiadne poplatky za vrátanie Vami zaplatených finančných čiastok. Vrátenie Vám môžeme odmietnuť, kým sme neobdržali tovar alebo kým ste nepreukázali, že ste tovar zaslali späť, podľa skoršieho dátumu.

Bezodkladne a v každom prípade musíte tovar najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy, zaslať na adresu nášho distribučného skladu:
TALL logistický sklad
Pestovateľská 9
851 01 Bratiskava
Slovenská republika

Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme my v prípade, že ide o poškodený tovar bez pričinenia kupujúceho. Vrátenie z iného dôvodu – náklady hradí kupujúci.

Via Sonet s.r.o. nenesie zodpovednosť za následky nesprávneho používania veterinárnych krmív, krmných zmesí a výživových doplnkov a za podávanie v prípadoch, kedy to nie je potrebné.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.8.2018. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

10. Ochrana osobných údajov

GDPR
Via Sonet s.r.o. berie ochranu osobných údajov svojich zákazníkov veľmi vážne. Prehlásenie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

V súvislosti so zavedením legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Via Sonet s.r.o. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

11. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Via-Sonet s.r.o.
Mlynská 280
925 22 Veľké Úľany
Slovensko
IČO: 45891168
DIČ:2023135631

Scroll to Top

Sviatočný pracovný režim e shopu.

Posledné prijatie objednávky do 18.12.2020( PIATOK) do 11:00 hod, v rámci SR.

Posledné prijate objednávky do 16.12.2020, 11:00hod, v rámci ČR.

Posledné prijatie objednávky do 14.12.2020, do 11:hod, v rámci EÚ.

Posledné prijatie objednávky na rozvoz tovaru v rámci Bratislavy, bude možná do 21.12.2020 a do 16:00 hod, s doručením do Vianoc.

Zatvorenie skladu: 24.12.2020

Otvorenie skladu a normálny režim rozvozu od: 4.1.2020